Actueel per 8 september

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inhuuraanbiedingen en contracten
van de besloten vennootschap Cohedron B.V. of een van haar werkmaatschappijen en op
alle overeenkomsten die door Cohedron B.V. of één van haar werkmaatschappijen met de
wederpartij zullen worden gesloten, een en ander met uitzondering van haar
werkmaatschappijen de besloten vennootschappen Organisatie voor Bewindvoering &
Insolventie Nederland (OBIN) B.V., Langhenkel Bewindvoering & Schuldmanagement B.V.
en GGN Bewindvoering B.V., voor zover het betreft hun benoeming tot curator, bewindvoerder
of mentor als bedoeld in de Titels 16, 19 en 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. In deze
algemene voorwaarden wordt Cohedron B.V. of de desbetreffende werkmaatschappij in het
vervolg aangeduid met: “opdrachtnemer”. De wederpartij wordt in het vervolg aangeduid met:
“opdrachtgever”.
1.2 Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en navolgende bijzondere
bepalingen:
II Voorwaarden voor consultancy en projecten
III Voorwaarden voor opdrachten met betrekking tot marketing en
communicatie
IV Voorwaarden voortrainingen, workshops en assessments
1.3 In geval van strijdigheid van een bepaling uit deze algemene inhuur bepalingen met enige bijzondere
bepaling, zal de bijzondere bepaling prevaleren. In geval van strijdigheid van een bepaling uit
deze algemene voorwaarden met enige bepaling van een specifiek tussen partijen gesloten
overeenkomst prevaleert steeds de meer specifiek in de desbetreffende overeenkomst
opgenomen bepaling.
1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, voor zo verschriftelijk tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen.
1.5 De algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk aanvaard door opdrachtnemer.

2. Totstandkomingovereenkomsten
2.1 Overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komen tot stand doordat
opdrachtgever een door opdrachtnemer uitgebrachte offerte of een op andere wijze gedaan
aanbod accepteert.
2.2 Evenwel kan opdrachtgever aan een overeenkomst met opdrachtnemer geen rechten
ontlenen, alvorens zij een schriftelijke overeenkomst met opdrachtnemer heeft
ondertekend.
2.3 Tenzij in de offerte anders wordt vermeld, zijn offertes van opdrachtnemer steeds geldig
gedurende 14 dagen na hun dagtekening.
2.4 Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat eventuele aanspraken van opdrachtnemer op
schadevergoeding wegens het afbreken van onderhandelingen door opdrachtgever onverlet.

3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen om de opdracht zo zorgvuldig mogelijk en onafhankelijk
uit te voeren, een en ander voor zover mogelijk en met inachtneming van hetgeen in de
navolgende leden van dit artikel is bepaald.
3.2 Onder opdracht wordt verstaan, de door opdrachtnemer op basis van de overeenkomst ten
behoeve van opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, respectievelijk te verlenen
diensten, respectievelijk te leveren goederen.
3.3 Opdrachtgever zal opdrachtnemer, al dan niet op verzoek van opdrachtnemer, in verband
met de uitvoering van de opdracht alle noodzakelijke gegevens en bescheiden ter beschikking
stellen.
3.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en betrouwbaarheid van alle aan
opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Dit geldt tevens indien
deze gegevens en bescheiden van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid
van deze gegevens.
3.5 Opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer onverwijld te informeren met betrekking tot
feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
4. Termijnen voornakoming

4.1 Overeengekomen termijnen voor het verrichten van diensten, alsmede voor levering van
zaken en goederen of de installatie daarvan zijn nimmer fataal. Indien opdrachtnemer niet
binnen de afgesproken termijn de desbetreffende diensten verricht, producten (af)levert of
installeert, is zij niet reeds door dat feit in verzuim. Er is sprake van verzuim als opdrachtgever
opdrachtnemer per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld met inachtneming van een
termijn van tenminste 14 dagen.

5. Inschakeling derden
5.1 Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer inschakeling van derden
noodzakelijk is, die niet vooraf expliciet in de overeenkomst opgenomen zijn, zal
opdrachtnemer voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is hierover voorafgaand overleg voeren
met opdrachtgever.
5.2 Opdrachtgever is zelf gehouden om de kosten van deze derden te vergoeden. Voor zover
mogelijk zal opdrachtnemer ervoor zorgen dat de facturen van deze derden rechtstreeks aan
opdrachtgever worden verzonden.
5.3 Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkoming van deze
derden.

6. Tarieven
6.1 Opdrachtnemer zal opdrachtgever een tarief in rekening brengen, gebaseerd op uurloon of
een vast bedrag voor de te verrichten diensten of te leveren zaken. Dit zal schriftelijk
worden vastgelegd. Opdrachtnemer is evenwel gerechtigd om, na schriftelijke
aankondiging aan opdrachtgever, haar tarieven aan te passen. Naast het overeengekomen
tarief komen ook de kosten, die opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt,
voor vergoeding in aanmerking.
6.2 Tenzij anders is overeengekomen, zijn de geldende tarieven van opdrachtnemer altijd
exclusief omzetbelasting (BTW).
6.3 Opdrachtnemer is altijd gerechtigd om de termijn waarbinnen en de lengte van de periode
waarover zij haar werkzaamheden in rekening brengt, aan te passen. Voorts is
opdrachtnemer gerechtigd om een voorschot aan opdrachtgever in rekening te brengen.
Dit voorschot dient als depot ter nadere verrekening met hetgeen uiteindelijk door
opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is. Indien de omvang van de
werkzaamheden van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer
gerechtigd aan opdrachtgever een aanvullend voorschot in rekening te brengen.
6.4 Uren of dagen waarop geen werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd als gevolg van
oorzaken welke gelegen zijn in de organisatie van opdrachtgever of anderszins toe te
rekenen zijn aan opdrachtgever, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht als
waren het gewerkte uren.
6.5 Het tarief is gebaseerd op een werkdag van 8:00 uur tot 18:00 uur voor werkzaamheden
verricht binnen Nederland. Het tarief voor werk dat in opdracht van opdrachtgever buiten
de hiervoor genoemde uren valt en/of dat buiten Nederland wordt verricht wordt belast
met een vooraf schriftelijk overeengekomen toeslag.
6.6 Indien opdrachtnemer door het niet tijdig of het niet aanleveren van volledige, deugdelijke
en duidelijke gegevens of materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht
genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden
apart in rekening worden gebracht, op basis van nader overeengekomen tarieven c.q. op
basis van de gebruikelijke door opdrachtnemer gehanteerde tarieven.
6.7 Indien de tarifering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die
moeten blijken uit de administratie van opdrachtgever, heeft opdrachtnemer na een
opgave van opdrachtgever het recht de administratie van opdrachtgever door een
registeraccountant te laten controleren. Indien uit dit onderzoek blijkt dat de opgave van
opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van
deze controle voor rekening van opdrachtgever komen, zonder dat opdrachtnemer enig
recht verliest.

7. Betaling
7.1 Betaling door opdrachtgever dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na
factuurdatum.
7.2 Iedere mogelijkheid voor opdrachtgever om aan opdrachtnemer verschuldigde
factuurbedragen te verrekenen met vorderingen die zij meent op opdrachtnemer te
hebben, wordt door partijen uitgesloten. Zo ook wordt het recht van opdrachtgever om de
betaling van enig bedrag dat zij aan opdrachtnemer verschuldigd is op te schorten,
uitgesloten.
7.3 Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een contractuele rente van 1%
per maand of gedeelte van een maand verschuldigd over alle achterstallige bedragen, met
een minimum van EUR 250 (tweehonderdvijftigeuro).
7.4 Indien opdrachtgever ondanks herhaalde aanmaningen in gebreke blijft met enige betaling
en opdrachtnemer om die reden de vordering ter incasso uit handen moet geven, is
opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van de achterstallige
bedragenverschuldigd.
7.5 Indien opdrachtgever nadat zij in verzuim gekomen is enige betaling aan opdrachtnemer
verricht, wordt deze eerst in mindering gebracht op eventueel verschuldigde
buitengerechtelijke incassokosten, voorts op de aan opdrachtgever verschuldigde
contractuele rente en ten slotte op de verschuldigde hoofdsom.
7.6 Indien opdrachtgever langer dan 1 maand in verzuim is met de betaling van openstaande
facturen, is opdrachtnemer gerechtigd alle werkzaamheden die zij of aan haar gelieerde
werkmaatschappijen ten behoeve van opdrachtgever verrichten, op te schorten.

8. Reclames
8.1 Reclames met betrekking tot de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of het
factuurbedrag dienen schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt binnen
30 dagen na de verrichte werkzaamheden, na de verzenddatum van de factuur, stukken of
informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking
van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder
kon ontdekken.
8.2 Reclames als bedoeld in het eerste lid schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever
niet op.
8.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame (zulks naar het oordeel van opdrachtnemer)
heeft opdrachtnemer de keuze tussenaanpassing van de in rekening gebrachte facturen, het
kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het
geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar
evenredigheid van de reeds betaalde facturen.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van alle zaken die zij in het kader van een
overeenkomst met opdrachtgever aan laatstgenoemde levert, totdat opdrachtgever aan al
haar financiële verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer uit de desbetreffende
overeenkomst en uit eerdere en latere overeenkomsten met opdrachtnemer volledig heeft
voldaan. Evenzo blijft opdrachtnemer rechthebbende met betrekking tot alle immateriële
goederen die zij in het kader van enige overeenkomst aan opdrachtgever dient over te
dragen, zolang opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen uit de desbetreffende
overeenkomst en eerdere en latere overeenkomsten met opdrachtnemer heeft voldaan.
9.2 Indien opdrachtnemer in het kader van enige overeenkomst met opdrachtgever
auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten aan opdrachtgever dient over te
dragen, blijven deze rechten aan opdrachtnemer voorbehouden totdat opdrachtgever aan
alle verplichtingen uit de overeenkomst en uit eerdere en latere overeenkomsten met
opdrachtnemer heeft voldaan.
9.3 Opdrachtgever is gehouden om, indien zij op enig moment jegens opdrachtnemer tekort
schiet in de nakoming van enige verplichting uit enige overeenkomst met opdrachtgever, alle
zaken en immateriële goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer rust,
aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer reeds
nu voor alsdan om de bedrijfsruimten en –terreinen van opdrachtgever te betreden, teneinde
zaken en immateriële goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer rust
weg te (doen) voeren.

10 Rechten van intellectueel eigendom en andere eigendomsrechten
10.1 Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van
intellectuele eigendom – het octrooirecht, het merkenrecht, het tekening- of modelrecht, het
auteursrecht en het portretrecht daaronder begrepen – toe aan opdrachtnemer. Indien een
dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is daartoe
uitsluitend opdrachtnemer bevoegd.
10.2 Tenzij anders is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek
naar het bestaan van het octrooirecht, het merkenrecht, het tekening- of modelrecht, het
auteursrecht en het portretrecht van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek
naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
10.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om haar
naam op of bij het werk te vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet
toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van
de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
10.4 Tenzij anders overeengekomen, blijft hetgeen dat in het kader van de opdracht door de
opdrachtnemer tot stand is gebracht (zoals de ideeën, de documenten, de modellen, de
prototypes en de ontwerpen) eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of deze aan
opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
10.5 Op verzoek van opdrachtnemer verleent opdrachtgever aan opdrachtnemer een pandrecht
op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met opdrachtnemer
door haarin de macht van opdrachtgever worden/zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid
van al hetgeen opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan
opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare schulden daaronder mede begrepen.

11 Aansprakelijkheid / Vrijwaring
11.1 De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal
het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de
overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een
jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de
vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor een jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor
directe schade echter meer bedragen dan EUR 500.000,– (vijfhonderd duizend Euro). Onder
directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van
opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende
schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van
opdrachtgever wordt ontbonden.
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,
voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze
voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade in de zin van deze voorwaarden.

11.2 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg
van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade
verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan opdrachtnemer
voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de
inschakeling van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven derden en alle
andere vormen van schade dan genoemd in artikel 11.1 en 11.2, uit welken hoofde dan ook,
is uitgesloten.
11.3 De in artikel 11.1 en 11.2 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de
schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
11.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer
onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter
zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en opdrachtnemer ook na die termijn
toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De
ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

11.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat
opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij
opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen opdrachtnemer vervalt
door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
11.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden verband
houdende met (de uitvoering van) enige overeenkomst die partijen met elkaar hebben
gesloten.
11.7 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan
opdrachtnemer zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

12 Opzegging en beëindiging
12.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke
ingang op te zeggen indien opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, aan
opdrachtgever surseance van betaling is verleend, dan wel indien opdrachtgever zijn
onderneming heeft gestaakt. Opdrachtnemer zal wegens deze opzegging nimmer tot enige
schadevergoeding zijn gehouden.
12.2 Ten gevolge van de opzegging wordt de vordering van opdrachtnemer op opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor de door
opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit gederfde omzet over de
resterende looptijd van de overeenkomst.
12.3 Indien opdrachtgever de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen terwijl dit niet is
overeengekomen of opdrachtgever verlangt dat opdrachtnemer haar dienstverlening
opschort, vanwege factoren die geen verband houden met de aard van de prestatie van
opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd welke
onder meer kan bestaan uit een vergoeding voor de gederfde omzet van opdrachtnemer
over de resterende looptijd van de overeenkomst. Opdrachtnemer behoudt zich voorts het
recht voor om in dit geval vergoeding van de werkelijk door haar geleden schade te
vorderen.
12.4 Indien opdrachtnemer en opdrachtgever de overeenkomst beëindigen, en deze op een
later moment, binnen een jaar na einde overeenkomst, wensen voor te zetten – direct en/of
indirect hetzij tegen een vergoeding, hetzij om niet – kan dat niet anders dan door tussenkomst
van of in samenwerking met SQIQ.

13 Overmacht
13.1 Onverminderd artikel 6:75 BW zal als overmacht gelden elke omstandigheid die de
nakoming van de verbintenis verhindert en die redelijkerwijs niet aan opdrachtnemer kan
wordentoegerekend.
13.2 Opdrachtnemer die verwacht dat zij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht,
meldt deze verwachting onverwijld schriftelijk aanopdrachtgever.
13.3 Indien opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen,
kan zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verdere
toekomende rechten, de overeenkomst opschorten dan wel zonder rechterlijke
tussenkomstontbinden.
13.4 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen,
is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en
is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk
contract.

14 Geheimhouding
14.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als de vertrouwelijkheid door de andere partij is medegedeeld of
als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting geldt zowel gedurende
de looptijd van de overeenkomst als na beëindiging daarvan.
14.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel
waarvoor deze verstrekt is.
14.3 Partijen zijn bij beëindiging van een opdracht ertoe gehouden alle uit hoofde van die
opdracht verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken,
database bestanden en bedrijfsmiddelen, onverwijld te retourneren aan de
oorspronkelijke eigenaar.

15 Overname van personeel
15.1 Het is de opdrachtgever gedurende de overeenkomst – daaronder mede begrepen de tijd
tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de aanvang van de
uitvoering van de overeenkomst – niet toegestaan om met een medewerker van
opdrachtnemer een arbeidsverhouding aan te gaan. Opdrachtgever is bij overtreding
hiervan (derhalve van dit artikel 15.1 van deze algemene voorwaarden) een onmiddellijk
opeisbare boete verschuldigd aan opdrachtnemer van EUR 50.000,- per overtreding, te
vermeerderen met EUR 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze
boetebepaling laat de mogelijkheid van opdrachtnemer tot het vorderen van een
schadevergoeding onverlet.
15.2 Het is opdrachtgever slechts onder voorwaarde van betaling van een vergoeding (zoals
hierna omschreven in dit artikel 15.2 van deze algemene voorwaarden) aan
opdrachtnemer toegestaan binnen 12 maanden na afloop van de overeenkomst, met een
medewerker een arbeidsverhouding aan te gaan. De omvang van deze vergoeding
bedraagt een percentage van het bruto fulltime jaarinkomen bij de opdrachtgever van de
betreffende medewerker, welk percentage afloopt (zie hieronder) naarmate de
overeenkomst langer heeft geduurd, met dien verstande dat de minimale vergoeding te
allen tijde (ook bij een duur vanaf 12 maanden en meer) een bedrag van EUR 5.000,-
bedraagt. In het geval de betreffende medewerker een trainee betreft, geldt inzake de
minimale vergoeding bovenop het laatst genoemde bedrag van EUR 5000,- een extra
bedrag van EUR 5.000,-. Opdrachtgever is BTW verschuldigd over deze vergoeding.

COHEDRON B.V. – ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Versie: 01-05-2021

I ALGEMENEBEPALINGEN
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de besloten
vennootschapCohedron B.V.of eenvanhaarwerkmaatschappijen en op alle overeenkomsten
die door Cohedron B.V. of één van haar werkmaatschappijen met de wederpartij zullen
worden gesloten, een en ander met uitzondering van haar dienstverlening voor zover het
betreft de benoeming tot curator, bewindvoerder of mentor betreft als bedoeld in de Titels
16, 19 en 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. In deze algemene voorwaarden wordt
Cohedron B.V. of de desbetreffende werkmaatschappij in het vervolg aangeduid met:
“opdrachtnemer”. De wederpartij wordt in het vervolg aangeduid met:“opdrachtgever”.
1.2 Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en navolgende bijzondere
bepalingen:
II Voorwaarden voor consultancy enprojecten
III Voorwaarden voor opdrachten met betrekking tot marketing en
communicatie
IV Voorwaarden voortrainingen, workshops enassessments
1.3 In geval van strijdigheid van een bepaling uit deze algemene bepalingen met enige bijzondere
bepaling, zal de bijzondere bepaling prevaleren. In geval van strijdigheid van een bepaling uit
deze algemene voorwaarden met enige bepaling van een specifiek tussen partijen gesloten
overeenkomst prevaleert steeds de meer specifiek in de desbetreffende overeenkomst
opgenomenbepaling.
1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, voorzoverschriftelijk tussen
opdrachtgever en opdrachtnemerovereengekomen.
1.5 De algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk aanvaard dooropdrachtnemer.

2. Totstandkomingovereenkomsten
2.1 Overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komen tot stand doordat
opdrachtgever een door opdrachtnemer uitgebrachte offerte of een op andere wijze gedaan
aanbodaccepteert.
2.2 Evenwel kan opdrachtgever aan een overeenkomst met opdrachtnemer geen rechten
ontlenen, alvorens zij een schriftelijke overeenkomst met opdrachtnemer heeft
ondertekend.
2.3 Tenzij in de offerte anders wordt vermeld, zijn offertes van opdrachtnemer steeds geldig
gedurende 14 dagen na hundagtekening.
2.4 Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat eventuele aanspraken van opdrachtnemer op
schadevergoeding wegens het afbreken van onderhandelingen door opdrachtgever onverlet.

3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen om de opdracht zo zorgvuldig mogelijk en onafhankelijk
uit te voeren, een en ander voorzover mogelijk en met inachtneming van hetgeen in de
navolgende leden van dit artikel isbepaald.
3.2 Onder opdracht wordt verstaan, de door opdrachtnemer op basis van de overeenkomst ten
behoeve van opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, respectievelijk te verlenen
diensten, respectievelijk te leverengoederen.
3.3 Opdrachtgever zal opdrachtnemer, al dan niet op verzoek van opdrachtnemer, in verband
met de uitvoering van de opdracht alle noodzakelijke gegevens en bescheiden ter beschikking
stellen.
3.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en betrouwbaarheid van alle aan
opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Dit geldt tevens indien
deze gegevens en bescheiden van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid
van dezegegevens.
3.5 Opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer onverwijld te informeren met betrekking tot
feitenenomstandighedendievanbelang kunnenzijnvoor deuitvoering van deovereenkomst.

4. Termijnen voornakoming
4.1 Overeengekomen termijnen voor het verrichten van diensten, alsmede voor levering van
zaken en goederen of de installatie daarvan zijn nimmer fataal. Indien opdrachtnemer niet
binnen de afgesproken termijn de desbetreffende diensten verricht, producten (af)levert of
installeert, is zij niet reeds door dat feit in verzuim. Er is sprake van verzuim als opdrachtgever
opdrachtnemer per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld met inachtneming van een
termijn van tenminste 14 dagen.

5. Inschakelingderden
5.1 Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer inschakeling van derden
noodzakelijk is, die niet vooraf expliciet in de overeenkomst opgenomen zijn, zal
opdrachtnemer voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is hierover voorafgaand overleg voeren
metopdrachtgever.
5.2 Opdrachtgever is zelf gehouden om de kosten van deze derden te vergoeden. Voor zover
mogelijk zal opdrachtnemer ervoor zorgen dat de facturen van deze derden rechtstreeks aan
opdrachtgever wordenverzonden.
5.3 Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkoming van deze
derden.

6. Tarieven

6.1 Opdrachtnemer zal opdrachtgever een tarief in rekening brengen, gebaseerd op uurloon of
een vast bedrag voor de te verrichten diensten of te leveren zaken. Dit zal schriftelijk
worden vastgelegd. Opdrachtnemer is evenwel gerechtigd om, na schriftelijke
aankondiging aan opdrachtgever, haar tarieven aan te passen. Naast het overeengekomen
tarief komen ook de kosten, die opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt,
voor vergoeding inaanmerking.
6.2 Tenzij anders is overeengekomen, zijn de geldende tarieven van opdrachtnemer altijd
exclusief omzetbelasting(BTW).
6.3 Opdrachtnemer is altijd gerechtigd om de termijn waarbinnen en de lengte van de periode
waarover zij haar werkzaamheden in rekening brengt, aan te passen. Voorts is
opdrachtnemer gerechtigd om een voorschot aan opdrachtgever in rekening te brengen.
Dit voorschot dient als depot ter nadere verrekening met hetgeen uiteindelijk door
opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is. Indien de omvang van de
werkzaamheden van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer
gerechtigd aan opdrachtgeve een aanvullend voorschot in rekening te brengen.
6.4 Uren of dagen waarop geen werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd als gevolg van
oorzaken welke gelegen zijn in de organisatie van opdrachtgever of anderszins toe te
rekenen zijn aan opdrachtgever, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht als
waren het gewerkteuren.
6.5 Het tarief is gebaseerd op een werkdag van 8:00 uur tot 18:00 uur voor werkzaamheden
verricht binnen Nederland. Het tarief voor werk dat in opdracht van opdrachtgever buiten
de hiervoor genoemde uren valt en/of dat buiten Nederland wordt verricht wordt belast
met een vooraf schriftelijk overeengekomen toeslag.
6.6 Indien opdrachtnemer door het niet tijdig of het niet aanleveren van volledige, deugdelijke
en duidelijke gegevens of materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht
genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden
apart in rekening worden gebracht, op basis van nader overeengekomen tarieven c.q. op
basis van de gebruikelijke door opdrachtnemer gehanteerde tarieven.
6.7 Indien de tarifering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die
moeten blijken uit de administratie van opdrachtgever, heeft opdrachtnemer na een
opgave van opdrachtgever het recht de administratie van opdrachtgever door een
registeraccountant te laten controleren. Indien uit dit onderzoek blijkt dat de opgave van
opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van
deze controle voor rekening van opdrachtgever komen, zonder dat opdrachtnemer enig
rechtverliest.

7. Betaling
7.1 Betaling door opdrachtgever dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na
factuurdatum.
7.2 Iedere mogelijkheid voor opdrachtgever om aan opdrachtnemer verschuldigde
factuurbedragen te verrekenen met vorderingen die zij meent op opdrachtnemer te
hebben, wordt door partijen uitgesloten. Zo ook wordt het recht van opdrachtgever om de
betaling van enig bedrag dat zij aan opdrachtnemer verschuldigd is op te schorten,
uitgesloten.
7.3 Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een contractuele rente van 1%
per maand of gedeelte van een maand verschuldigd over alle achterstallige bedragen, met
een minimum van EUR 250 (tweehonderdvijftigeuro).
7.4 Indien opdrachtgever ondanks herhaalde aanmaningen in gebreke blijft met enige betaling
en opdrachtnemer om die reden de vordering ter incasso uit handen moet geven, is
opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van de achterstallige
bedragenverschuldigd.
7.5 Indien opdrachtgever nadat zij in verzuim gekomen is enige betaling aan opdrachtnemer
verricht, wordt deze eerst in mindering gebracht op eventueel verschuldigde
buitengerechtelijke incassokosten, voorts op de aan opdrachtgever verschuldigde
contractuele rente en ten slotte op de verschuldigde hoofdsom.
7.6 Indien opdrachtgever langer dan 1 maand in verzuim is met de betaling van openstaande
facturen, is opdrachtnemer gerechtigd alle werkzaamheden die zij of aan haar gelieerde
werkmaatschappijen ten behoeve van opdrachtgever verrichten, op te schorten.

8. Reclames
8.1 Reclames met betrekking tot de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of het
factuurbedrag dienen schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt binnen
30 dagen na de verrichte werkzaamheden, na de verzenddatum van de factuur, stukken of
informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking
van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder
konontdekken.
8.2 Reclames als bedoeld in het eerste lid schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever
nietop.
8.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame (zulks naar het oordeel van opdrachtnemer)
heeft opdrachtnemer de keuze tussenaanpassing vande in rekening gebrachte facturen,het
kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het
geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar
evenredigheid van de reeds betaalde facturen.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van alle zaken die zij in het kader van een
overeenkomst met opdrachtgever aan laatstgenoemde levert, totdat opdrachtgever aan al
haar financiële verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer uit de desbetreffende
overeenkomst en uit eerdere en latere overeenkomsten met opdrachtnemer volledig heeft
voldaan. Evenzo blijft opdrachtnemer rechthebbende met betrekking tot alle immateriële
goederen die zij in het kader van enige overeenkomst aan opdrachtgever dient over te
dragen, zolang opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen uit de desbetreffende
overeenkomst en eerdere en latere overeenkomsten met opdrachtnemer heeft voldaan.
9.2 Indien opdrachtnemer in het kader van enige overeenkomst met opdrachtgever
auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten aan opdrachtgever dient over te
dragen, blijven deze rechten aan opdrachtnemer voorbehouden totdat opdrachtgever aan
alle verplichtingen uit de overeenkomst en uit eerdere en latere overeenkomsten met
opdrachtnemer heeftvoldaan.
9.3 Opdrachtgever is gehouden om, indien zij op enig moment jegens opdrachtnemer tekort
schiet in de nakoming van enige verplichting uit enige overeenkomst met opdrachtgever, alle
zaken en immateriële goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer rust,
aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer reeds
nu voor alsdan om de bedrijfsruimten en –terreinen van opdrachtgever te betreden, teneinde
zaken en immateriële goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer rust
weg te (doen) voeren.

10 Rechtenvanintellectueel eigendomenandere eigendomsrechten
10.1 Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van
intellectuele eigendom – het octrooirecht, het merkenrecht, het tekening- of modelrecht, het
auteursrecht en het portretrecht daaronder begrepen – toe aan opdrachtnemer. Indien een
dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is daartoe
uitsluitend opdrachtnemerbevoegd.
10.2 Tenzij anders is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek
naar het bestaan van het octrooirecht, het merkenrecht, het tekening- of modelrecht, het
auteursrecht en het portretrecht van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek
naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
10.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om haar
naam op of bij het werk te vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet
toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van
de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
10.4 Tenzij anders overeengekomen, blijft hetgeen dat in het kader van de opdracht door de
opdrachtnemer tot stand is gebracht (zoals de ideeën, de documenten, de modellen, de
prototypes en de ontwerpen) eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of deze aan
opdrachtgever of aan derden ter hand zijngesteld.
10.5 Op verzoek van opdrachtnemer verleent opdrachtgever aan opdrachtnemer een pandrecht
op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met opdrachtnemer
door haarin de macht van opdrachtgever worden/zijn gebracht,zulks tot meerdere zekerheid
van al hetgeen opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan
opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare schulden daaronder medebegrepen.

11 Aansprakelijkheid / Vrijwaring
11.1 De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal
het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de
overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een
jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de
vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor een jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor
directe schade echter meer bedragen dan EUR 500.000,– (vijfhonderd duizend Euro). Onder
directe schade wordt uitsluitendverstaan:
a. redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van
opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende
schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van
opdrachtgever wordtontbonden.
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,
voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze
voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade in de zin van dezevoorwaarden.

11.2 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg
van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade
verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan opdrachtnemer
voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de
inschakeling van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven derden en alle
andere vormen van schade dan genoemd in artikel 11.1 en 11.2, uit welken hoofde dan ook,
isuitgesloten.
11.3 De in artikel 11.1 en 11.2 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de
schade het gevolg isvan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
11.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer
onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter
zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en opdrachtnemer ook na die termijn
toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De
ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming tebevatten,zodat opdrachtnemerin staat is adequaat tereageren.

11.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat
opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij
opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen opdrachtnemer vervalt
door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van devordering.
11.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden verband
houdende met (de uitvoering van) enige overeenkomst die partijen met elkaar hebben
gesloten.
11.7 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan
opdrachtnemerzich ter uitvoering van de overeenkomstbedient.

12 Opzegging enbeëindiging
12.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke
ingang op te zeggen indien opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, aan
opdrachtgever surseance van betaling is verleend, dan wel indien opdrachtgever zijn
onderneming heeft gestaakt. Opdrachtnemer zal wegens deze opzegging nimmertot enige
schadevergoeding zijngehouden.
12.2 Ten gevolge van de opzegging wordt de vordering van opdrachtnemer op opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor de door
opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit gederfde omzet over de
resterende looptijd van deovereenkomst.
12.3 Indien opdrachtgever de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen terwijl ditniet is
overeengekomen of opdrachtgever verlangt dat opdrachtnemer haar dienstverlening
opschort, vanwege factoren die geen verband houden met de aard van de prestatie van
opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd welke
onder meer kan bestaan uit een vergoeding voor de gederfde omzet van opdrachtnemer
over de resterendelooptijd van de overeenkomst. Opdrachtnemer behoudt zich voorts het
recht voor om in dit geval vergoeding van de werkelijk door haar geleden schade te
vorderen.

13 Overmacht
13.1 Onverminderd artikel 6:75 BW zal als overmacht gelden elke omstandigheid die de
nakoming van de verbintenis verhindert en die redelijkerwijs niet aan opdrachtnemer kan
wordentoegerekend.
13.2 Opdrachtnemer die verwacht dat zij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht,
meldt deze verwachting onverwijld schriftelijk aanopdrachtgever.
13.3 Indien opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen,
kan zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verdere
toekomende rechten, de overeenkomst opschorten dan wel zonder rechterlijke
tussenkomstontbinden.
13.4 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen,
is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en
is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk
contract.

14 Geheimhouding
14.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als de vertrouwelijkheid door de andere partij is medegedeeld of
als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting geldt zowel gedurende
de looptijd van de overeenkomst als na beëindiging daarvan.
14.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel
waarvoor deze verstrektis.
14.3 Partijen zijn bij beëindiging van een opdracht ertoe gehouden alle uit hoofde van die
opdracht verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken,
databasebestanden en bedrijfsmiddelen, onverwijld te retourneren aan de
oorspronkelijke eigenaar.

15 Overname van personeel
15.1 Het is de opdrachtgever gedurende de overeenkomst – daaronder mede begrepen de tijd
tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de aanvang van de
uitvoering van de overeenkomst – niet toegestaan om met een medewerker van
opdrachtnemer een arbeidsverhouding aan te gaan. Opdrachtgever is bij overtreding
hiervan (derhalve van dit artikel 15.1 van deze algemene voorwaarden) een onmiddellijk
opeisbare boete verschuldigd aan opdrachtnemer van EUR 50.000,- per overtreding, te
vermeerderen met EUR 5.000,- voor iedere dag dat deovertreding voortduurt. Deze
boetebepaling laat de mogelijkheid van opdrachtnemer tot het vorderen van een
schadevergoeding onverlet.
15.2 Het is opdrachtgever slechts onder voorwaarde van betaling van een vergoeding (zoals
hierna omschreven in dit artikel 15.2 van deze algemene voorwaarden) aan
opdrachtnemer toegestaan binnen 12 maanden na afloop van de overeenkomst, met een
medewerker een arbeidsverhouding aan te gaan. De omvang van deze vergoeding
bedraagt een percentage van het bruto fulltime jaarinkomen bij de opdrachtgever van de
betreffende medewerker, welk percentage afloopt (zie hieronder) naarmate de
overeenkomst langer heeft geduurd, met dien verstande dat de minimale vergoeding te
allen tijde (ook bij een duur vanaf 12 maanden en meer) een bedrag van EUR 5.000,-
bedraagt. In het geval de betreffende medewerker een trainee betreft, geldt inzake de
minimale vergoeding bovenop het laatst genoemde bedrag van EUR 5000,- een extra
bedrag van EUR 5.000,-. Opdrachtgever is BTW verschuldigd over deze vergoeding.

Duur van de overeenkomst Vergoeding als %
bruto jaarinkomen
0 tot en met 3 maanden 25% (mits minimale
vergoeding)
Vanaf 3 tot en met 6 maanden 20% (mits minimale
vergoeding)
Vanaf 6 tot en met 12 maanden 15% (mits minimale
vergoeding)
Vanaf 12 maanden en meer EUR 5000,-
Vanaf 12 maanden en meer in het geval van een trainee EUR 10.000,-

15.3 De opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met een medewerker aan te
gaan, brengt opdrachtnemer hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte met daarbij een
schriftelijke opgave van het bruto jaarinkomen, alvorens hij aan dit voornemen uitvoering
geeft. Indien opdrachtgever geen of een onjuist bruto jaarinkomen heeft doorgegeven, zal
opdrachtnemer het bruto jaarinkomen zelf vaststellen op basis van de bij haar bekende
gegevens over de functie en de arbeidsmarkt.
15.4 Voor de toepassing van dit artikel 15 wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding
met een medewerker verstaan:
▪ het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van
werk en/of een overeenkomst van opdracht door opdrachtgever met een
medewerker voor hetzelfde of ander werk;
▪ het aanstellen van een medewerker als ambtenaar voor hetzelfde of ander werk;
▪ het ter beschikking laten stellen van een medewerker aan de opdrachtgever door
een derde (bijvoorbeeld een ander detacheringsbureau) voor hetzelfde of ander
werk; en/of
▪ het aangaan van een arbeidsverhouding door een medewerker met een derde voor
hetzelfde of ander werk, waarbij de opdrachtgever en die derde – direct dan wel
indirect – in een groep zijn verbonden.
15.5 Voor de toepassing van dit artikel 15 wordt onder een medewerker verstaan:
▪ Degene die, al dan niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met
opdrachtnemer, in opdracht van opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst
wordt ingeschakeld of in dat kader is voorgesteld (waaronder derhalve ook de
voorgestelde medewerker).
15.6 Voor de toepassing van dit artikel 15 wordt onder bruto jaarinkomen verstaan:
▪ In het geval van een arbeidsovereenkomst of aanstelling als ambtenaar: het tussen
de betreffende medewerker en opdrachtgever (of derde) afgesproken c.q. geldende
vaste bruto jaarsalaris inclusief vakantietoeslag berekend op basis van een
werkweek van 40 uur.
▪ In het geval van een overeenkomst van opdracht of overige situaties: het laatst
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer afgesproken tarief berekend over 173,3
uur (per maand) vermenigvuldigd met 12 (maanden), met daarbij een minimum
bedrag van [EUR 150.000,-]
15.7 Voor de toepassing van dit artikel 15 wordt onder trainee verstaan:
▪ De medewerker die bij opdrachtnemer is opgeleid en is gestart op basis van een
traineeschip of een opleidingstraject en waarbij sinds indiensttreding nog geen 30
maanden zijn verstreken.

16 Boetebepaling
16.1 Bij overtreding van artikel 14 en 15 is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct
opeisbare boete verschuldigd van EUR 5.000 (vijfduizend Euro) per dag en, indien van
toepassing, per medewerker dat de overtredingvoortduurt
17 Toepasselijk recht en bevoegderechter
17.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is steeds Nederlands
recht van toepassing.Geschillenvoortvloeiende uitof verband houdende met de opdracht/
overeenkomst waarop dezealgemene voorwaarden van toepassing zijn alsmede geschillen
omtrent deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting gebracht worden voor de
bevoegde rechter te Utrecht.

18 Overige bepalingen
18.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met opdrachtnemer gesloten
overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele
onderneming.

II VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY EN PROJECTEN

De in dit hoofdstuk “Voorwaarden voor consultancy en projecten” vermelde bepalingen zijn
naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden (I) van toepassing indien
opdrachtnemer diensten verleent in de vorm van consultancy en/of projecten. In geval van
strijdigheid met enige bepaling uit de algemene bepalingen, zal de bijzondere bepaling uit
onderhavige voorwaarden prevaleren.

1. Uitvoering
1.1 Op opdrachtnemer rust een inspanningsverbintenis om de overeengekomen werkzaamheden
naar beste weten en kunnen met behulp van ter zake kundige medewerkers te verrichten,
doch op haar rust geen resultaatsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk schriftelijkovereengekomen.
1.2 Indien in de onderhavige bijzondere bepalingen bedingen voorkomen ten behoeve van
werknemers van opdrachtnemer, zullen deze ook gelden ten behoeve van door
opdrachtnemer ingeschakelde derden. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om,
indien zij dit noodzakelijk acht en onder haar verantwoordelijkheid, het geheel of delen van
de opdracht door derden te doen uitvoeren. Artikel 5 van de Algemene Bepalingen (I) is van
overeenkomstige toepassing.
1.3 Indien de dienstverlening contractueel in fasen zal plaatsvinden, kan opdrachtnemer de
aanvang van de diensten, die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever
de resultaten van de voorafgaande faseschriftelijk heeft goedgekeurd.
1.4 Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren indien door een tussen
partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst het tijdstip van
voltooiing der dienstverlening zal worden beïnvloed. Indien contractueel een vaste prijs is
afgesproken voor de dienstverlening, zal opdrachtnemer opdrachtgever tevoren informeren,
indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de contractuele regeling tot
gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

2. Selectie
2.1 Opdrachtnemer selecteert de medewerker aan de hand van de haar bekende hoedanigheden
en deskundigheden van de medewerker enerzijds en aan de hand van de door opdrachtgever
aan opdrachtnemer verstrekte inlichtingen betreffende de overeengekomen werkzaamheden
anderzijds.
2.2 Indien de medewerker niet aan de verwachtingen van opdrachtgever voldoet, is
opdrachtgever gehouden dit onder vermelding van gegronde redenen binnen 5 werkdagen
na aanvang van de werkzaamheden aan opdrachtnemer mede te delen. Na deze termijn is
opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor het geval dat de medewerker niet aan de
verwachtingen van opdrachtgevervoldoet.
2.3 In het geval dat de opdrachtgever de medewerker heeft geselecteerd, is opdrachtnemer niet
aansprakelijk voor het geval dat de medewerker niet aan de verwachtingen van
opdrachtgever voldoet.

3. Vervanging
3.1 De in de overeenkomst genoemde medewerker zal de werkzaamheden voor opdrachtgever
persoonlijk verrichten. Tenzij anders overeengekomen, is opdrachtnemer gerechtigd een
vervangbare medewerker te vervangen door een andere gelijkwaardigemedewerker.
3.2 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat voor een juiste uitvoering een
hoger gekwalificeerde medewerker is vereist, heeft opdrachtnemer het recht, na overleg met
opdrachtgever, een hoger gekwalificeerde medewerker in te zetten tegen het voor deze
functie geldendetarief.

4. Goed opdrachtgeverschap
4.1 Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de medewerker gedragen op dezelfde zorgvuldige
wijze als waartoe hijten opzichte van zijn eigen werknemers verplicht is.
4.2 Opdrachtgever kan de medewerker slechts inzetten in afwijking van hetin de opdracht en deze
algemene voorwaarden bepaalde, indien opdrachtnemer daarmee vooraf uitdrukkelijk
schriftelijk heeft ingestemd. Aan de instemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
4.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de medewerker buitenNederland in te zetten, zonder
dat opdrachtnemer hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Voor het
verkrijgen van deze toestemming dient opdrachtgever de opdrachtnemer in elk geval opgave
te doen van het land, de plaats en de aard van de werkzaamheden en de geschatte duur van
het verblijf in hetbuitenland.
4.4 Indien de medewerker werkzaamheden verricht ten kantore van opdrachtgever ofwel op een
andere in overleg vast te stellen locatie,stelt de opdrachtgever de medewerker in staat zijn
werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten door de medewerker kosteloos te
voorzien van adequate ruimte en faciliteiten, een en ander conform de wetgeving inzake
arbeidsomstandigheden.

5. Samenstelling projectteam en medewerking opdrachtgever
5.1 Opdrachtnemer heeft het recht, na overleg met de opdrachtgever, de samenstelling van het
projectteam te wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht
noodzakelijk of wenselijk is. De wijziging mag de deskundigheid van het projectteam niet
verminderen, noch de continuïteit van de uitvoering van de opdracht ongunstig beïnvloeden.
5.2 Indien de opdrachtgever om gegronde redenen wijziging van het projectteam verlangt,
wanneer hij meent dat dit in het belang van een goede uitvoering van de opdracht nodig is,
geeft opdrachtnemer hieraan gevolg, onverminderd het bepaalde in artikel 6.2.
5.3 Wijzigingen in de samenstelling van het projectteam op verzoek van opdrachtnemer mogen
niet leiden tot overschrijding van het overeengekomen bedrag c.q. geraamde maximum
dat voor de opdracht is vastgesteld.
5.4 De opdrachtgever is verplicht een vertegenwoordiger te benoemen die, ten behoeve van
een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden, de contacten met de door
opdrachtnemer aangewezen vertegenwoordigerzalonderhouden.
5.5 De opdrachtgever zal zowel bij aanvang van de werkzaamheden als gedurende de
voortgang daarvan en zonder kosten voor opdrachtnemer alle medewerking verlenen aan
het uitvoeren van de overeenkomst. De opdrachtgeverzal opdrachtnemersteeds tijdig alle
door haar nuttig en noodzakelijke geachte gegevens en inlichtingen verschaffen en aan
opdrachtnemer beschikbaar stellen, teneinde opdrachtnemer in staat te stellen de
werkzaamheden naar behoren uit tevoeren.
5.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn
organisatie van de door opdrachtnemer te verlenen diensten alsmede voor de te gebruiken
hulpmiddelen daarbij, van welke aard dan ook, alsmede voor de beveiliging ervan.
5.7 Indien opdrachtgever (contractueel) apparatuur, materialen of gegevens op
informatiedragers ter beschikking stelt,zullen deze voldoen aan de voor de werkzaamheden
noodzakelijke specificaties. Ingeval opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet overeenkomstig
de afspraken kan beschikken over de voor de werkzaamheden naar haar mening
noodzakelijke bedoelde apparatuur, materiaal en bedoelde gegevens, of indien
opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dittot opschorting
van de uitvoering van de overeenkomst leiden, waarbij het gestelde in artikel 6.4 van de
algemene bepalingen (I) van toepassing zal zijn.

6. Belemmeringen bij de uitvoering van de opdracht
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat omstandigheden een behoorlijke
uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren dan wel bij één van de partijen gerede
twijfel rijst aan het in redelijkheid te verwachten kwalitatieve resultaat binnen
overeengekomen honorarium en doorlooptijd, is deze partij verplicht de wederpartij
hiervan onverwijld schriftelijk in kennis testellen.
6.2 Indien het in artikel 6.1 gestelde van toepassing is zal overleg plaatsvinden tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer. Indien het resultaat van het overleg wijzigingen in de
oorspronkelijke overeenkomst inhoudt, dienen deze door beide partijen schriftelijk te
worden bevestigd.

7. Vervolgopdracht
7.1 Indien uit de overeenkomst een vervolgopdracht voortvloeit, zal de opdrachtgever deze
aan opdrachtnemer verstrekken op als dan overeen te komen voorwaarden en
vergoedingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk andersis overeengekomen.

8. Arbeidstijd en overwerk
8.1 De werktijden/werkdagen van de door opdrachtnemer in te zetten medewerkers zullen in
onderling overleg tussen opdrachtnemer ende opdrachtgever worden vastgesteld, waarbij
opdrachtnemer zich voorzover mogelijk zal richten naar de bij opdrachtgever getroffen
regelingen.
8.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het tarief gebaseerd op werkbare uren per
dag. De dagen dat de medewerker aanwezig althans werkzaam is bij of ten behoeve van
opdrachtgever worden per uurin rekeninggebracht.
8.3 Uren of dagen waarop de medewerker geen werkzaamheden kan uitvoeren als gevolg van
oorzaken welke gelegen zijn in de organisatie van opdrachtgever of anderszins toe te
rekenen zijn aan opdrachtgever, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht als
waren het gewerkteuren.
8.4 Alle kosten die verband houden met het verrichte over- en meerwerk door een
medewerker komen voor rekening van de opdrachtgever. Van overwerk is sprake indien
werkzaamheden worden verricht boven het bij overeenkomst vastgestelde aantal uren.
Indien het aantal uren niet is overeengekomen, is sprake van overwerk indien
werkzaamheden worden verricht boven de in de desbetreffende sector gebruikelijke
arbeidsduur per dag, per week of permaand.
8.5 Voor overwerk en werk op zaterdag, zondag en officiële feestdagen is aan opdrachtnemer
een toeslag op het overeengekomen tarief verschuldigd. De toeslagen worden door
opdrachtnemer in rekening gebracht op basis van de regeling zoals die bij de opdrachtgever
geldt, danwel op basis van een tussen partijen overeengekomen tarief.
8.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor overtreding van de op de arbeidstijd
toepasselijke regelgeving op locatie van deopdrachtgever.

9. Vakantie en verlof
9.1 De medewerker heeft gedurende deze overeenkomst recht op vakantie- en verlofuren.
Opname van vakantie- en verlofuren door de werknemer vindt in onderling overleg tussen
medewerker en opdrachtnemer plaats,zoveel mogelijk overeenkomstig de regeling die bij
opdrachtgever gebruikelijk is. Registratie van vakantie- en verlof uren vindt plaats door en
bij opdrachtnemer.

10. Overmacht
10.1 Onverminderd artikel 6:75 BW zal als overmacht gelden elke omstandigheid die de
nakoming van de verbintenis verhindert en die redelijkerwijs niet aan opdrachtnemer kan
worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn
o.a. belangenverstrengeling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van een
onvervangbaar gebleken medewerker en een algemeen gebrek aan, voor het tot stand
brengen van de overeengekomen prestatie, benodigde zaken of diensten.
10.2 Opdrachtnemer die verwacht dat zij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht,
meldt deze verwachting onverwijld schriftelijk aanopdrachtgever.
10.3 Indien opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen,
kan zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verdere
toekomende rechten, de overeenkomst opschorten dan wel zonder rechterlijke
tussenkomst ontbinden.
10.4 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen,
is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is
opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
10.5 Ingeval van verhindering van de medewerker als gevolg van ziekte, ongeval of anderszins
zal opdrachtnemer dit terstond aan opdrachtgever berichten. Voor zover de aard van de te
verrichten werkzaamheden dit toelaat, zal opdrachtnemer binnen redelijke termijn voor
vervanging van de medewerker zorgdragen.

COHEDRON B.V. – ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN INHUUR PERSONEEL
Versie 01-05-2021
5.7 Indien opdrachtgever (contractueel) apparatuur, materialen of gegevens op
informatiedragers ter beschikking stelt,zullen deze voldoen aan de voor de werkzaamheden
noodzakelijke specificaties. Ingeval opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet overeenkomstig
de afspraken kan beschikken over de voor de werkzaamheden naar haar mening
noodzakelijke bedoelde apparatuur, materiaal en bedoelde gegevens, of indien
opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dittot opschorting
van de uitvoering van de overeenkomst leiden, waarbij het gestelde in artikel 6.4 van de
algemene bepalingen (I) van toepassing zal zijn.
6. Belemmeringen bij de uitvoering van deopdracht
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat omstandigheden een behoorlijke
uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren dan wel bij één van de partijen gerede
twijfel rijst aan het in redelijkheid te verwachten kwalitatieve resultaat binnen
overeengekomen honorarium en doorlooptijd, is deze partij verplicht de wederpartij
hiervan onverwijld schriftelijk in kennis testellen.
6.2 Indien het in artikel 6.1 gestelde van toepassing is zal overleg plaatsvinden tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer. Indien het resultaat van het overleg wijzigingen in de
oorspronkelijke overeenkomst inhoudt, dienen deze door beide partijen schriftelijk te
worden bevestigd.

7. Vervolgopdracht
7.1 Indien uit de overeenkomst een vervolgopdracht voortvloeit, zal de opdrachtgever deze
aan opdrachtnemer verstrekken op als dan overeen te komen voorwaarden en
vergoedingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk andersis overeengekomen.
8. Arbeidstijd enoverwerk
8.1 De werktijden/werkdagen van de door opdrachtnemer in te zetten medewerkers zullen in
onderling overleg tussen opdrachtnemer ende opdrachtgever worden vastgesteld, waarbij
opdrachtnemer zich voorzover mogelijk zal richten naar de bij opdrachtgever getroffen
regelingen.
8.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het tarief gebaseerd op werkbare uren per
dag. De dagen dat de medewerker aanwezig althans werkzaam is bij of ten behoeve van
opdrachtgever worden per uurin rekeninggebracht.
8.3 Uren of dagen waarop de medewerker geen werkzaamheden kan uitvoeren als gevolg van
oorzaken welke gelegen zijn in de organisatie van opdrachtgever of anderszins toe te
rekenen zijn aan opdrachtgever, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht als
waren het gewerkteuren.
8.4 Alle kosten die verband houden met het verrichte over- en meerwerk door een
medewerker komen voor rekening van de opdrachtgever. Van overwerk is sprake indien
werkzaamheden worden verricht boven het bij overeenkomst vastgestelde aantal uren.
Indien het aantal uren niet is overeengekomen, is sprake van overwerk indien
werkzaamheden worden verricht boven de in de desbetreffende sector gebruikelijke
arbeidsduur per dag, per week of permaand.
8.5 Voor overwerk en werk op zaterdag, zondag en officiële feestdagen is aan opdrachtnemer
een toeslag op het overeengekomen tarief verschuldigd. De toeslagen worden door
opdrachtnemer in rekening gebracht op basis van de regeling zoals die bij de opdrachtgever
geldt, danwel op basis van een tussen partijen overeengekomen tarief.
8.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor overtreding van de op de arbeidstijd
toepasselijke regelgeving op locatie van deopdrachtgever.

9. Vakantie en verlof
9.1 De medewerker heeft gedurende deze overeenkomst recht op vakantie- en verlofuren.
Opname van vakantie- en verlofuren door de werknemer vindt in onderling overleg tussen
medewerker en opdrachtnemer plaats,zoveel mogelijk overeenkomstig de regeling die bij
opdrachtgever gebruikelijk is. Registratie van vakantie- en verlof uren vindt plaats door en
bijopdrachtnemer.
10. Overmacht
10.1 Onverminderd artikel 6:75 BW zal als overmacht gelden elke omstandigheid die de
nakoming van de verbintenis verhindert en die redelijkerwijs niet aan opdrachtnemer kan
worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn
o.a. belangenverstrengeling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van een
onvervangbaar gebleken medewerker en een algemeen gebrek aan, voor het tot stand
brengen van de overeengekomen prestatie, benodigde zaken of diensten.
10.2 Opdrachtnemer die verwacht dat zij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht,
meldt deze verwachting onverwijld schriftelijk aanopdrachtgever.
10.3 Indien opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen,
kan zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verdere
toekomende rechten, de overeenkomst opschorten dan wel zonder rechterlijke
tussenkomst ontbinden.
10.4 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen,
is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is
opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
10.5 Ingeval van verhindering van de medewerker als gevolg van ziekte, ongeval of anderszins
zal opdrachtnemer dit terstond aan opdrachtgever berichten. Voor zover de aard van de te
verrichten werkzaamheden dit toelaat, zal opdrachtnemer binnen redelijke termijn voor
vervanging van de medewerker zorgdragen.

III VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN MET BETREKKING TOT MARKETING EN
COMMUNICATIE
De in dit hoofdstuk “Voorwaarden voor opdrachten met betrekking tot marketing en
communicatie” vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen van deze algemene
voorwaarden (I) van toepassing indien de opdrachtnemer opdrachten verricht met betrekking
tot marketing en communicatie. Deze bepalingen laten de in de overeenkomst opgenomen
bepalingen omtrent specifieke opdrachten en werkzaamheden onverlet.
In geval van strijdigheid met enige bepaling uit de algemene bepalingen, zal de bijzondere
bepaling uit onderhavige voorwaarden prevaleren.

1. Uitvoering
1.1 Op opdrachtnemer rust een inspanningsverbintenis om overeengekomen opdracht naar
beste weten en kunnen uit te voeren. Daarbij zal opdrachtnemer de belangen van
opdrachtgever naar beste weten behartigen en zal zij streven naar een voor opdrachtgever
bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal opdrachtnemer opdrachtgever op de hoogte
houden van de voortgang van de werkzaamheden.
1.2 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige en
juiste levering door opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig
(laten) aanleveren van volledige en duidelijkegegevens.
1.3 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dient
opdrachtgever, al dan niet op verzoek van opdrachtnemer, de verrichte werkzaamheden,
waaronder, doch niet beperkt tot ideeën, documenten, modellen, prototypes en ontwerpen
zorgvuldig op gebreken en fouten te controleren en goed te keuren. Op verzoek van
opdrachtnemer dient opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen. Goedkeuring
door opdrachtgever geldt als erkenning dat opdrachtnemer haar werkzaamheden juist heeft
uitgevoerd.
1.4 Tenzij anders is overeengekomen, behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van
vergunningen en de beoordeling of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de
wettelijke normen niet tot de opdracht van opdrachtnemer.

2. Termijn
2.1 Tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt, is de door opdrachtnemer
opgegeven termijn voor het volbrengen van de verrichte opdracht slechts van indicatieve
betekenis.

3. Gebruik enlicentie
3.1 Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst
met opdrachtnemer, verkrijgt opdrachtgever een exclusieve licentie tot het gebruik van
hetgeen in het kader van de opdracht tot stand is gebracht, voor zover dit betreft het recht
van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht
overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft
de licentieverlening beperkt tot dat gebruik waarvoor op het moment van het verstrekken
van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen vóór het
sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer bekend te zijngemaakt.
3.2 Zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, is opdrachtgever niet gerechtigd om
hetgeen dat door opdrachtnemer in het kader van de opdracht tot stand is gebracht (zoals
een idee, een document, een model, een prototype of een ontwerp) ruimer te gebruiken dan
isovereengekomen.
3.3 Zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, is het de opdrachtgever niet
toegestaan om veranderingen aan te brengen in hetgeen dat door opdrachtnemer in het
kader van de opdracht tot stand isgebracht.
3.4 Met inachtneming van de belangen van opdrachtgever heeft de opdrachtnemer de vrijheid
om hetgeen dat door opdrachtnemer in het kader van de opdracht tot stand is gebracht te
gebruiken voorzijn eigen publicatie ofpromotie.

4. Garantie en vrijwaring
4.1 Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat,
indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en
datzij als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
4.2 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en door opdrachtnemer bij de opdracht
ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen
of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
4.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen, gegevens of
(elektronische) bestanden die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijkvoor:
a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand isgesteld;
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien
deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van opdrachtgeverzoalshetniet
tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of
materialen;
c. fouten van, door of namens opdrachtgever ingeschakeldepersonen;
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven
vantoeleveranciers;
e. fouten in een idee, een document, een model, een prototype of een ontwerp, indien
opdrachtgeverzijn goedkeuring als bedoeld in artikel 1.3 heeft gegeven, dan wel in de
gelegenheid is geweest een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan
een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
5.2 Elke aansprakelijkheid vervalt door verloop van 12 maanden vanaf het moment dat de
opdracht is voltooid.
5.3 Indien redelijkerwijs mogelijk, is opdrachtgever gehouden kopieën van door hem
verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden totdat de opdracht is vervuld.
Indien opdrachtgever dit nalaat, kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld
voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
5.4 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer
jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

6. Overige bepalingen
6.1 Opdrachtnemer is niet gehouden om hetgeen dat door opdrachtnemer in het kader van de
opdracht tot stand is gebracht (zoals de ideeën, documenten, modellen, prototypes en
ontwerpen) voor opdrachtgever te bewaren. Indien opdrachtnemer en opdrachtgever
overeen zijn gekomen dat deze zaken door opdrachtnemer bewaard zullen worden,
geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar

IV VOORWAARDEN VOOR TRAININGEN, WORKSHOPS ENASSESSMENTS

De in dit hoofdstuk “Voorwaarden voor trainingen, workshops en assessments” vermelde
bepalingen zijn naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden (I) van
toepassing, indien opdrachtnemer diensten verleent in de vorm van trainingen, workshops
en assessments of andere bijeenkomsten, waarbij personeelsleden, werknemers, freelancers
of interim managers (allen hierna verder aan te duiden als: “medewerkers”) van
werkmaatschappijen van Cohedron B.V. of door die maatschappijen ingehuurde werknemers
worden ingezet. Deze bepalingen laten de in de overeenkomst opgenomen bepalingen
omtrent specifieke diensten onverlet. In geval van strijdigheid met enige bepaling uit de
algemene bepalingen, zal de bijzondere bepaling uit onderhavige voorwaarden prevaleren.
Algemeen

1. Definities
1.1 Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft
doen inschrijven en feitelijk aan de activiteitdeelneemt.
1.2 Activiteit: de door opdrachtnemer georganiseerde training, workshop, assessment of enige
andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten en/of in kaart brengen van
kennis en/ofvaardigheden.
1.3 Open activiteit: een activiteit waaraan iedereen kan deelnemen die voldoet aan door
opdrachtnemer gestelde toelatingscriteria, ongeacht de organisatie waar deze persoon
werkt.
1.4 ‘In company’-activiteit: een activiteit die georganiseerd wordt voor medewerkers uit één
organisatie of uit een beperkt aantal vooraf vastgestelde organisaties. Het programma van de
‘In company’-activiteit wordtin nauw overleg met de opdrachtgever samengesteld.
1.5 Annuleren: het per brief opzeggen van de ingeschreven deelname aan de activiteit bij de
administratie van deactiviteit.

2. Inschrijving en bevestiging openactiviteit
2.1 Inschrijving voor de door opdrachtnemer te verzorgen open activiteiten kan door
opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per post of per fax van het volledig ingevulde

inschrijfformulier, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-
mail/elektronische post.

2.2 Opdrachtnemer bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid
vermeld steeds schriftelijk (per post, fax, e-mail of anderszins). Door verzending van deze
bevestiging komt de overeenkomst met betrekking totdeelname aan de betreffende activiteit
tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen
ook met andere middelen bewezen worden.
2.3 De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens
tegenbewijs.

3. Overeenkomstterzake ‘incompany’-activiteit
3.1 Ter zake een ‘in company’-activiteit zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij
opdrachtnemer.
3.2 De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een ‘in company’-activiteit komttot stand
door integrale acceptatie van deofferte.
3.3 De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie
van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het
doen van een nieuwe offerte. Opdrachtnemer is niet verplicht tot het opstellen van een
nieuweofferte.

4. Prijzen van open activiteit
4.1 Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de
activiteitprijzen, zoals deze zijn vermeld in de meest recente activiteit brochure die door
opdrachtnemer is uitgegeven c.q. verspreid, ongeacht of de opdrachtgever deze kent.
4.2 Bijinschrijving vooreen activiteit middels het inschrijf formulier op basis van een mailing gelden
de prijzen als vermeld in die mailing.
4.3 Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-
mail/elektronische post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de inschrijving op internet zijn vermeld.
4.4 In de activiteitprijzen zijn de kosten voor het activiteitmateriaal inbegrepen, tenzij anders is
vermeld.
4.5 Als op een activiteit BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden
inclusief BTW in rekeninggebracht.
4.6 Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden wordenaangepast.
4.7 Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de
geldendeBTW-tarieven.

5. Prijzen van ‘incompany’-activiteit
5.1 De activiteitprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur
van dieofferte.
5.2 In de geoffreerde activiteitprijs zijn de kosten voor het activiteitmateriaal inbegrepen, tenzij
anders is vermeld.
5.3 Als op een activiteit BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden
inclusief BTW in rekeninggebracht.
5.4 Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden wordenaangepast.
5.5 Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de
geldendeBTW-tarieven.

6. Beschermingpersoonsgegevens
6.1 Alle relevante door de deelnemer verstrekte gegevens worden opgenomen in de
administratie van opdrachtnemer. De gegevens worden gebruikt voor een verantwoord
klantbeheer en verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het inschrijven van deelnemers, het
toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van
informatie over activiteiten of daaraan gerelateerde informatie.
6.2 Opdrachtnemer verkoopt geen persoonsgegevens aanderden.
6.3 De deelnemer heeft het recht op toegang tot, en verbetering van, de eigen gegevens. Als
de deelnemer geen informatie meer wil ontvangen van opdrachtnemer, dient dit gemeld
te worden zoals aangegevens in het privacystatement van de Opdrachtnemer. De
privacyverklaring is beschikbaar via de website van Opdrachtnemer.

7. Intellectueel eigendom
7.1 Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het
intellectuele eigendom met betrekking tot de activiteit, het cursusmateriaal en eventuele
overige stukken/producten met betrekking tot de activiteit worden door opdrachtnemer
behouden.
7.2 Het is de deelnemer niet toegestaan om door opdrachtnemer ter beschikking gestelde
documenten, cursusmateriaal of ander materiaal voor een ander doel te gebruiken, dan
voor de betreffende activiteit, aan een ander – al dan niet om niet – ter beschikking te stellen
of te vervreemden.

8. Legitimatie
8.1 De deelnemer is verplicht tijdens het volgen van de open activiteit het bewijs van
inschrijving bijzich te hebben en op verzoek van de docent of trainer te tonen.

9. Bijkomendekosten
9.1 Tenzij schriftelijk anders is bepaald, zijn in de cursusprijs onder meer niet begrepen:
verblijfkosten, zoals lunchkosten, dinerkosten en hotelkosten, kosten van voorgeschreven
literatuur, tentamenkosten en (externe) examengelden, introductiekosten, kosten voor
excursies of externeactiviteiten.

10. Vervanging docent of trainer
10.1 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de
uitvoering van de overeenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

11. Verhindering van de deelnemer
11.1 Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een
andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger uiterlijk één week voor de eerste cursusdag
wordt aangemeld bij opdrachtnemer. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra
kostenverschuldigd.

12. Annulering door opdrachtnemer
12.1 Opdrachtnemer beslist over het al dan niet doorgaan van een open activiteit uiterlijk vier
weken voor de geplande startdatum. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze
beslissing op te schorten tot uiterlijk twee weken voor de geplande startdatum.
12.2 Het staat opdrachtnemer vrij om een open activiteit af te gelasten bij onvoldoende
aanmeldingen. De termijnen van het vorige lid zijn hierop niet van toepassing.
Opdrachtnemerzal het reeds betaalde cursusgeldrestitueren.
12.3 Het staat opdrachtnemer vrij om een

13. Annulering door opdrachtgever / deelnemer
Annuleringsregelingen van assessments, trainingen, workshops en andere activiteiten
13.1 Individuele assessments
Indien de uitvoering van de opdracht voor de overeengekomen aanvangsdatum door
opdrachtgever wordt geannuleerd, is opdrachtgever de hierna te noemen percentages van
het overeengekomen bedragverschuldigd:
▪ Bij annulering 10 tot 8 werkdagen voor de onderzoeksdag: 50% van het
overeengekomenbedrag.
▪ Bij annulering 7 tot 4 werkdagen voor de onderzoeksdag: 75% van het
overeengekomenbedrag.
▪ Bij annulering vanaf 3 werkdagen voor en op de onderzoeksdag zelf: 100% van het
overeengekomen bedrag.
In geval van annulering in verband met ziekte van de deelnemer is de helft van het
overeengekomen bedrag verschuldigd.
13.2 Collectieve assessments
Indien de uitvoering van de opdracht voor de overeengekomen aanvangsdatum door
opdrachtgever wordt geannuleerd, is opdrachtgever de hierna te noemen percentages van
het overeengekomen bedrag verschuldigd indien zes of meer onderzoeken in een maand
geplandworden:

▪ Bij annulering meer dan tien werkdagen voor aanvangsdatum: 0% van het overeen-
gekomen bedrag;

▪ Bij annulering tussen vijf en tien werkdagen voor aanvangsdatum: 50% van het
overeengekomen bedrag;
▪ Bij annulering binnen vijf werkdagen voor aanvangsdatum: 100% van het
overeengekomen bedrag.
Indien de uitvoering van de opdracht voor de overeengekomen aanvangsdatum door
opdrachtgever wordt geannuleerd, is opdrachtgever de hierna te noemen percentages van
het overeengekomen bedrag verschuldigd indien minder dan vijf onderzoeken in een
maand gepland worden:

▪ Bij annulering meer dan vijf werkdagen voor aanvangsdatum: 0% van het overeen-
gekomen bedrag;

▪ Bij annulering binnen vijf werkdagen voor aanvangsdatum: 100% van het
overeengekomen bedrag.
In geval van annulering in verband met ziekte van de deelnemer is de helft van het
overeengekomen bedrag verschuldigd.
13.3 Trainingen, workshops en andere activiteiten.
Indien de uitvoering van de opdracht, niet zijnde een open training, voor de
overeengekomen aanvangsdatum door opdrachtgever wordt geannuleerd, is
opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het overeengekomen bedrag
verschuldigd:
▪ Bij annulering meer dan twee kalendermaanden voor aanvangsdatum: 50% van het
overeengekomen bedrag;
▪ Bij annulering tussen de één en twee kalendermaanden voor aanvangsdatum: 75%
van het overeengekomen bedrag;
▪ Bij annulering binnen één kalendermaand voor aanvangsdatum: 100% van het
overeengekomen bedrag.

14. Verplaatsing door opdrachtgever van een ‘incompany-activiteit’
Indien de uitvoering van een ‘incompany-activiteit’, niet zijnde een ‘open activiteit’, op
schriftelijk verzoek van de opdrachtgever verplaatst moet worden, kan dit uitsluitend
éénmalig en op basis van de onderstaande voorwaarden:
▪ Indien dit verzoek tot verplaatsing meer dan 2 maanden voor de (eerste) datum van
de geplande activiteit is ingediend, dan kan deze kosteloos verplaatst worden naar
een datum binnen 3 maanden na de oorspronkelijke datum;
▪ Indien dit verzoek tot verplaatsing wordt gedaan vanaf 1 maand tot en met 2 maanden
voor de (eerste) datum van de geplande activiteit, dan dient opdrachtgever als extra
verplaatsingskosten 10% van het voor de activiteit overeengekomen totale
offertebedrag aan opdrachtnemer te vergoeden;
▪ Indien dit verzoek tot verplaatsing wordt gedaan korter dan 1 maand voor de (eerste)
datum van de geplande activieit, dan dient opdrachtgever als extra
verplaatsingskosten 25% van het voor de activiteit overeengekomen totale
offertebedrag aan opdrachtnemer te vergoeden.
Overige activiteiten of onderdelen daarvan (waaronder derhalve ook een ‘open activiteit’)
kunnen niet door opdrachtgever verplaatst worden.

15. Overmacht en recht vanwijziging
15.1 Indien het voor opdrachtnemer door overmacht onmogelijk is een activiteit of een onderdeel
van die activiteit te verzorgen, zal opdrachtnemer zorgen voor een gelijkwaardige activiteit of
een vervangend onderdeel van die activiteit. Wanneer dat niet mogelijk blijkt, behoudt
opdrachtnemer zich het recht voor de bijeenkomst naar een nader te bepalen datum te
verschuiven of te annuleren. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn o.a.
belangenverstrengeling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van een onvervangbaar
gebleken medewerker en een algemeen gebrek aan, voor het tot stand brengen van de
overeengekomen prestatie, benodigde zaken of diensten.
15.2 Bij het niet doorgaan van de gehele activiteit als gevolg van overmacht, restitueert
opdrachtnemer het betaalde cursusgeld.
15.3 Opdrachtnemer kan, met inachtneming van kwaliteit, in afwijking van voorafgaande
publicatie of bekendmaking, docenten, trainers, adviseurs en cursusleiding wijzigen zonder
dat hieruit voor de deelnemer het recht voortvloeit dienst inschrijving te annuleren.
15.4 Wanneer een activiteit of een onderdeel van een activiteit door omstandigheden, daaronder
tevens begrepen maatregelen van de overheid (zoals bijvoorbeeld in verband met een
pandemie of wegens een andere (contact) beperkende maatregel) in een andere vorm
gegeven moeten worden, een en ander naar uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer,
bijvoorbeeld van fysiek naar online, blijft dit een volwaardige uitvoering van een activiteit
zoals door opdrachtnemer aangeboden. In het geval van deze eventuele wijziging blijft
opdrachtgever dan ook het gehele voor de activiteit overeengekomen bedrag aan
opdrachtnemer verschuldigd en bestaat ook geen recht op verplaatsing anders dan zoals
opgenomen in artikel 14. Voor deze eventuele wijziging van vorm zal opdrachtnemer geen
extra kosten in rekening brengen.